top of page
Artboard 32.png
Om prosjektet
Artboard 15 copy.png

Historie og dagens situasjon

 

Planområdet befinner seg i østre bydel i Stavanger, et område med en lang historikk. Området

begynte å bli bebygd på slutten av 1800-tallet og området rundt består av eldre eneboligbebyggelse, leilighetskomplekser, gamle fabrikklokaler og større industri- og kontorbygg. Innenfor planområdet finnes det to eldre næringsbygg. Det gamle Rimi-bygget er i leid ut til Imir Scenekunst som driver med kulturproduksjon, mens det andre gamle verkstedbygget er leid ut til foreningen Dokken som består av en gruppe sosiale entreprenører. I Dokken finnes det blant annet et sykkelverksted og et treverksted. På kaien er det etablert en flytende badstue som leies ut.

 

Litt om planforslaget

 

I løpet av planprosessen har det blitt gjennomført en omfattende medvirkningsprosess. I medvirkningen ble det avdekket flere ønsker for området; bedre tilpasning til omgivelsene, aktive førsteetasjer, kvartalsstruktur, familieboliger og grøntområder er noen av ønskene. Dette er forsøkt innarbeidet i planforslaget og man ser i dag på muligheter for å ivareta de kreative og kulturelle virksomhetene i området videre inn i prosjektet.

 

Planens hensikt er å skape et attraktivt boligområde for beboere og naboer i planområdet. Det skal tilby boliger i varierte størrelser som er tilrettelagt for familier, og få en ny offentlig forbindelse mellom Badedammen og Støperigata. Planen skal også tilrettelegge for at flere virksomheter kan etableres i første etasjer og styrke Stavanger sentrum og Østre bydel.

Illustrasjonene er hentet fra planforslaget som nylig ble sendt inn. De viser blant annet at man ønsker å skape en ny forbindelse mellom Badedammen og Vindmøllebakken, og videre opp til grøntarealene i Østre bydel. Bebyggelsen er i varierende høyde fra fire til seks etasjer, med næringsareal i noen av første etasjene. Sykkelparkering er både innendørs og utendørs i førsteetasje og bilparkering er etablert i felles parkeringsanlegg under terreng, med innkjørsel fra Dokkgata. Forslaget legger også til rette for nytt uteområde i tilknytning til sjøkanten og i forbindelse med Badedammen. Dette skal bidra til å gi et nytt tilbud til barn i nærområdet.

Det er lagt vekt på å forbedre boligkvaliteten i prosjektet. I planforslaget er det lagt opp til bygninger hvor leilighetene er gitt maksimalt med lys og vindusflater ved at heis- og trappehuset ligger i kjernen av bygget. Dette gjør at alle leilighetene blir hjørneleiligheter med god utsikt og gode solforhold. Det er gjort en reduksjon av byggehøyden i planforslaget. I gjeldende plan var det tillat å bygge opp til kote +29. Den maksimale byggehøyde er i planforslaget redusert til kote +23,9.

I løpet av medvirkningsprosessen er det også kommet mange innspill på- og ønsker om å bevare Dokken bygget. Selv om bygget i tidligere vedtatt reguleringsplan var utredet og vurdert til ikke verneverdig har vi allikevel tatt en ekstra runde på dette med en ny vurdering på grunn av alle disse innspillene. Her er utklipp fra forklaring på dette med vår nye vurdering fra nytt innsendt planforslag: 

4.2.5 Bevaring og identitet

Gjennom medvirkning har det kommet innspill om å bevare industribygget Dokken. I gjeldende reguleringsplan er bygget allerede vedtatt revet, og dette har vært og er en forutsetning for videre planarbeid. Dokken et gammelt industribygg i svært dårlig forfatning, og har per i dag kun midlertidig brukstillatelse for en av to etasjer. Da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt ble det ikke vurdert som aktuelt å la bygget stå. Det foregikk da uønskede virksomheter i bygget og bydelen opplevedes som utrygg. I etterkant har Svankevigå AS i samarbeid med Urban Sjøfront leid ut bygget og nabobygget til kultur- og kreative virksomheter i påvente av et bedret boligmarked. Disse virksomhetene har tilført en verdi til området med gode tilbud. Det er derfor tiltakshavers oppfatning at lagerbygget Dokken fra 1950-tallet ikke nødvendigvis tilfører området kvaliteter, men derimot er det de kulturelle og kreative virksomhetene som tilfører området en verdi. Som tidligere nevnt er tiltakshaver i dialog med flere av virksomhetene, og ser på muligheter for å ivareta disse i sitt nybolig prosjekt. Videre er det i dag kun 10 meter mellom veggen til Dokken og nabobygget i sør. I gjeldende reguleringsplan er ytre fortauskant plassert 3,8 meter innenfor vegglivet på Dokken. Det er ikke plass til både vegbredden i henhold til dagens krav, brede fortau og parkering/varelevering i en bredde på 10 meter. Det er og igangsatt planlegging av boliger på Mølleneset og disse boligene vil ha adkomst gjennom Dokkgata. Det betyr at vegstandarden på Dokkgata ikke bør reduseres i forhold til hva som er godkjent i gjeldende reguleringsplan. Bildet under viser et utsnitt av planforslaget.

Hva skjer videre?

 

Planforslaget er sendt inn og det vil bli avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av høringsfristen, på nyåret 2022. Mer informasjon og påmelding kommer.

Har du spørsmål angående planinitiativet og planarbeidet? 

 

Ansvarlig for reguleringsarbeidet

Pål Dannevig

STAV Arkitekter

kontakt: paal@stavark.no 

Kontaktpunkt hos forslagsstiller

Markus Stenholt

Obos Nye Hjem

kontakt: markus.stensholt@obos.no 

bottom of page